Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE: Pokud potřebujete zboží vrátit nebo vyměnit za jiné, prosíme nejdříve o kontaktování na e-mailu: info@difuzo.cz

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osob, které s prodávajícím uzavírají kupní smlouvu (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.difuzo.cz (dále je „internetový obchod“).

1.2 Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí společnost:

Contentano s.r.o.

IČ: 09418288

DIČ: CZ09418288

se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 336093

Kontakty:

email: info@difuzo.cz

telefon: +420 604 955 379

web: www.difuzo.cz

adresa pro doručování: Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

1.3 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a její jednotlivá ujednání jsou blíže specifikována ve čl. III. těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud jsou sjednána písemně. Aplikace jiných ujednání, obchodních či všeobecných obchodních podmínek, neuvedených v těchto obchodních podmínkách, je vyloučena.

1.4 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

2.1 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje uzavření kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3 Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2 Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. Kupující vyplněním a odesláním objednávky souhlasí a výslovně přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek. Kupující se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek.

3.3 Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.4 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že kupní smlouvu uzavírá srozumitelně, určitě, dle jeho pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3.5 Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Kupní smlouva je uzavřena až po potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s konkrétním kupujícím.

3.6 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu, odeslaným na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.7 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.8 Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena prodávajícím na jeho bankovní účet.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky (v případě bezhotovostní platby bankovním příkazem na účet prodávajícího je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky přidělené prodávajícím)
 2. dobírkou v hotovosti při předání zboží
 3. platební kartou prostřednictvím platební brány poskytovatele elektronických plateb
 4. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná uzavřením kupní smlouvy.

4.4 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4.5 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.6 Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.7 Zboží je kupujícímu dodáno:

 1. Doručením na adresu určenou kupujícím v objednávce – po uhrazení celé kupní ceny prodávající odešle zboží na adresu uvedenou kupujícím. Prodávající se zavazuje zboží doručit nejpozději do 20 dnů od zaplacení kupní ceny kupujícím. Kupující bere na vědomí, že objednané zboží může být doručováno po částech.
 2. osobním odběrem v provozovně prodávajícího oproti platbě kupní ceny.

4.8 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu v případě platby v hotovosti účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.9 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dodání sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

4.10 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající je oprávněn v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit.

4.11 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.12 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

4.13 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující, který je fyzickou osobou a uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží, a to na základě písemného oznámení o odstoupení od smlouvy zaslaného prodávajícímu. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a to prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách, nebo poštou na adresu Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha.

5.3 Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu prodávajícího uvedenou v předchozím odstavci. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, čisté a kompletní, ve stavu, v jakém jej kupující převzal a je-li to možné, v původním obalu.

5.4 Je-li odstoupení kupujícího od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky odpovídající kupní ceně zboží stejným způsobem, jakým byla kupní cena zboží uhrazena. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5 V případě nesplnění některé z podmínek uvedených v tomto článku nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude zasláno na náklady kupujícího zpět kupujícímu.

5.6 Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu takto vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

VI. Práva z vadného plnění

6.1 Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží odpovídá kupní smlouvě, zejména že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí,
 3. je zboží bez vad,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2 V případě, že prodávané zboží není při převzetí kupujícím v souladu s kupní smlouvou, má kupující právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu podle požadavku kupujícího zboží vyměnil nebo opravil; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.3 Rozpor zboží s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující při převzetí zboží, pokud se neprokáže opak.

6.4 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující elektronicky, na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.5 Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené přepravcem, a dále za vady vzniklé běžným používáním, použitím zboží k jinému účelu, než ke kterému je zboží určeno, a nesprávným uskladněním.

6.6 Prodávající je povinen přijmout reklamaci i v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně v místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

6.7 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.8 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

VII. Ochrana a zpracování osobních údajů

7.1 Z důvodu požadavku odlišitelnosti je kupující o všech informacích týkajících se ochrany osobních údajů informován na základě zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách prodávajícího.

7.2 Kupující výslovně souhlasí s využitím osobních údajů pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v přiložené informaci o ochraně osobních údajů, zejména s poskytnutím osobních údajů (emailové adresy) zadaných do objednávkového formuláře prodávajícího, a to pro účely plnění kupní smlouvy.

7.3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VIII. Informace pro spotřebitele

8.1 V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs a postupovat dle pravidel tam uvedených. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je pak kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.2 Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@difuzo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

IX. Doručování

9.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

9.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Písemnosti doručované kupujícímu se v případě pochybností považují za doručené třetím dnem po odeslání.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se kupní smlouvy včetně obchodních podmínek budou řešeny příslušným soudem České republiky.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.4 V případě, že zboží nebo jeho část je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nenabývá kupující na základě kupní smlouvy jakákoliv majetková autorská práva ani licenci k užití autorského díla, zejména není kupující oprávněn autorské dílo rozmnožovat, rozšiřovat originál nebo rozmnoženiny díla, pronajímat či půjčovat originál nebo rozmnoženiny díla, vystavovat originál nebo rozmnoženiny díla či sdělovat dílo veřejnosti jakýmkoliv způsobem, to vše bez předchozího písemného souhlasu autora.

10.5 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.7 Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.8 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat i bez souhlasu kupujícího. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.9 Prodávající je oprávněn postoupit veškerá práva a povinnosti z kupní smlouvy třetím osobám. O postoupení práv a povinností z kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.

10.10 Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.11 Kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, porozuměl jim, souhlasí s nimi a nepovažuje obsah žádného ustanovení těchto obchodních podmínek za pro sebe zvláště nevýhodné.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.8.2021

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

Contentano s.r.o.

IČ: 09418288

DIČ: CZ09418288

se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 336093

email: info@difuzo.cz

kontaktní adresa pro doručení odstoupení od smlouvy: Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:

Číslo objednávky: _______________________________

Datum uzavření smlouvy: _________________________

Jméno a příjmení: _______________________________

Adresa: _______________________________________

Telefon: _______________________________________

E-mail: ________________________________________

V ___________________ dne______________________

Podpis: ____________________