Ochrana osobních údajů (GDPR)

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Contentano s.r.o., IČ: 09418288, DIČ: CZ09418288, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 336093 (dále jen „Správce“), uzavírá, jako prodávající, kupní smlouvy se třetími osobami (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.difuzo.cz.

1.2 Správce na základě objednávkového formuláře na webových stránkách www.difuzo.cz v souladu s obchodními podmínkami, uzavírá smlouvy s kupujícími, na základě kterých Správce zajistí dodávku zboží dle objednávky kupujícího.

1.3 Správce řádně plní své povinnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). 

1.4 Jelikož v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.difuzo.cz dochází ke zpracování osobních údajů, informuje tímto Správce ve smyslu GDPR kupující, kteří jsou subjekty údajů (dále jen „subjekt údajů“) o tomto zpracování.

1.5 Správce je oprávněn při provozování webových stránek dle odst. 1 tohoto článku zpracovávat a ukládat tzv. „cookies“, aby usnadnil a optimalizoval poskytování svých služeb klientům. Soubory „cookies“ jsou ukládány do koncových zařízení uživatelů. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do koncových zařízení, a to prostřednictvím nastavení v jejich prohlížeči. 

1.6 Správce s ohledem na shora uvedené skutečnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů, a to v souvislosti s plněním kupní smlouvy uzavírané s kupujícími, přičemž níže uvedený účel a prostředky zpracování jsou určené Správcem

 1. Informace ve smyslu čl. 13 GDPR 

V souladu s čl. 13 GDPR poskytuje Správce subjektu údajů následující informace:

2.1 Totožnost a kontaktní údaje Správce:

Contentano s.r.o.

IČ: 09418288

DIČ: CZ09418288

se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 336093

kontaktní adresa: Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha 

emailová adresa: info@difuzo.cz

Identifikátor datové schránky: aj5gqq7

Za účelem realizace jakýchkoliv práv dle GDPR, případně v rámci jakékoliv jiné komunikace se subjekt údajů může na Správce obrátit primárně přes e-mailovou adresu, ale také poštou či datovou zprávou. 

2.2 Zpracovávané kategorie osobních údajů

 1. Kontaktní údaje kupujících – jména a příjmení, doručovací adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla; 
 2. Cookies. 

2.3 Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy dle obchodních podmínek Správce, a s tím související poskytnutí služeb subjektům údajů.

2.4 Účelem zpracování je uzavření smlouvy se subjektem údajů, a s tím související poskytování služeb dle obchodních podmínek Správce.

2.5 Příjemce osobních údajů je přepravce a další osoby nezbytné pro plnění smlouvy dle obchodních podmínek.

2.6 Osobní údaje subjektu údajů budou uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené se Správcem. Soubory „cookies“ jsou uchovávány na koncovém zařízení, tedy u subjektu údajů, a webové rozhraní Správce je může využít pouze tehdy, vrátí-li se subjekt údajů na webové stránky Správce. Soubory „cookies“ si může subjekt údajů ze svého zařízení kdokoliv vymazat.

2.7 Subjekt údajů má v souladu s GDPR následující práva:

 1. dle čl. 15 má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím.
 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 1. dle čl. 16 má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 2. dle čl. 17 má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů v GDPR, zejména:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu.
 1. dle čl. 18 má právo, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, 
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 1. dle čl. 21 má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je titulem oprávněný zájem Správce. V tomto konkrétním případě se jedná pouze o zpracování za účelem zasílání informací a obchodních sdělení klientům. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, vyjma případů, kdy s takovým zpracováním osobních údajů vyslovil svůj informovaný a svobodný souhlas. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu 
 2. dle čl. 77 má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Webové stránky dozorového úřadu: https://www.uoou.cz/

2.8 Poskytnuté údaje jsou nezbytnými náležitostmi kupní smlouvy uzavírané mezi Správcem a kupujícími, a musí tedy být za účelem uzavření takové smlouvy poskytnuty. Důsledkem neposkytnutí těchto údajů je nemožnost uzavřít a plnit kupní smlouvy.

2.9 Nedochází k automatickému rozhodování, ani profilování.

 1. Závěrečná ustanovení

3.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2021.